Usługi

Pełna księgowość

Księgowość

Prowadzone przez nas księgi rachunkowe to wiarygodne źródło informacji o finansach Twojego przedsiębiorstwa.

To aktualny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej Twojej firmy.

Nasi specjaliści posiadają uprawnienia i bogate doświadczenie w prowadzeniu tej najbardziej zaawansowanej formy ewidencji księgowej.

Zakres usługi obejmuje:

 • Sporządzenie planu kont oraz otwarcie ksiąg rachunkowych – dla podmiotów nowo powstałych,
 • Wyprowadzanie wszystkich zaległości księgowych wraz z aktualizacją obecnych ksiąg -dla podmiotów przejętych,
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązujących deklaracji i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych dla GUS i NBP,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego zawierającego rachunek zysków i strat,
 • Ewidencję należności i zobowiązań firmy,
 • Wycena wewnętrznych powiązań majątkowych i wynikowych,
 • Okresowe sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • Poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowanie raportów dla Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej firmy,
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
 • Reprezentowanie interesów klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • Konsulting księgowy.